• พื้นฐานงานไฟฟ้า งานเชื่อม งานโลหะแผ่น งานประปาและงานก่อสร้าง เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกกับลักษณะของงาน การปรับปรุงและการบำรุงรักษาเครื่องมือ ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงานและนำความรู้ความสามารถไปปฏิบัติกับงานฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • หน่วยแรงงานและความเค้น โครงสร้างชนิดรับแรงดึง แรงอัด แรงเฉือนและ แรงบิด หมุดย้ำ ทรงกระบอก เปลือกยาง ข้อต่อ คาน สปริงขดและสปริงใบ
  • หน่วยแรงงานและความเค้น โครงสร้างชนิดรับแรงดึง แรงอัด แรงเฉือน และแรงบิด หมุดย้ำ ทรงกระบอก เปลือกยาง ข้อต่อ คาน สปริงขดและสปริงใบ