• เป็นการเรียนรู้ลักษณะอุดมทัศนีย์ของสัตว์ปีก ทำการคัดเลือกและคัดทิ้ง รู้ถึงสรีรวิทยาและกายวิภาคของอวัยวะสืบพันธุ์สัตว์ปีกโดยละเอียด หลักการผสมพันธุ์สัตว์ปีก ลักษณะการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ของสัตว์ปีก และลักษณะเด่นและด้อยจากการผสมพันธุ์ การผสมพันธุ์แบบต่างๆ
  • การใช้ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำเนินงานฟาร์มได้แก่ บุคลากร เงินทุน อุปกรณ์ และการจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจโดย มีการจัดองค์ประกอบของฟาร์ม และมีการดำเนินงานตามแผน องค์ประกอบอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงขั้นตอนการนำผลผลิตออกสู่ผู้บริโภค